بازگشت

ويژگيهاي اخلاقي


امام محمد باقر (ع) از نظر رفتار و ويژگيهاي اخلاقي – همانگونه كه در كلام جابر آمده بود – آيينه تمام نماي رسول گرامي اسلام (ص) بود. اينك به شمه اي از شيوه زندگي و ويژگيهاي اخلاقي آن بزرگوار اشاره مي كنيم.