بازگشت

خبر از حكومت بني عباس


امام باقر عليه السلام سال ها قبل از روي كار آمدن بني عباس، خبر خلافت آنان و چگونگي آن را به منصور دوانقي داد.
ابو بصير واقعه را چنين گزارش مي كند: در حضور امام باقر عليه السلام در مسجد رسول خدا صلي الله عليه و آله نشسته بوديم و اين در روزهايي بود كه حضرت سجاد عليه السلام تازه به شهادت رسيده و قبل از زماني بود كه حكومت به دست فرزندان عباس بيفتد.
در اين هنگام دوانيقي و داود بن سليمان به مسجد داخل شدند. با ديدن حضرت باقر عليه السلام، داود تنها به نزد امام باقر عليه السلام آمد، آن حضرت از او پرسيد: چرا دوانيقي اين جا نيامد؟ داود گفت: او جفا مي كند و سخت تنگدست و پريشان است.
امام باقر عليه السلام فرمود: روزها مي گذرد تا آن گاه كه وي بر مردم حكومت مي كند. او بر گرده مردم سوار مي شود و شرق و غرب اين ديار را تصاحب مي كند و طول عمر نيز خواهد داشت. او آن چنان گنجينه ها را از اموال انباشته مي كند كه قبل از او كسي چنين نكرده است. داود بن سليمان اين خبر را به منصور دوانيقي رسانيد. دوانيقي با دستپاچگي تمام به نزد امام آمد و عرضه داشت: جلال و عظمت شما مانع شد كه در محضر شما بنشينيم! و بعد با اشتياق تمام از امام باقر عليه السلام پرسيد: اين چه خبري است كه داود به من داد؟
امام باقر عليه السلام، فرمود: آنچه گفتيم پيش خواهد آمد.
دوانيقي: آيا حكومت ما پيش از حكومت شماست؟
امام عليه السلام: بلي.
دوانيقي: آيا پس از من يكي ديگر از فرزندانم حكومت مي كند؟
امام عليه السلام: بلي.
دوانيقي: آيا مدت حكومت بني اميه بيشتر است يا مدت حكومت ما؟
امام عليه السلام: مدت حكومت شما. امام باقر عليه السلام در ادامه فرمود: فرزندان شما اين حكومت را به دست مي گيرند و چنان با حكومت بازي مي كنند كه بچه ها با توپ بازي مي كنند. اين خبري است كه پدرم به من داده است.
هنگامي كه منصور دوانيقي به حكومت رسيد از پيشگويي امام باقر عليه السلام در شگفت ماند.