بازگشت

مناظرات امام, جرعه اي از زلال علم اهل بيت (ع)


امام محمد باقر (عليهالسلام) علاوه بر انجام وظايف هدايت و امامت، از بازگوكردن حقايق حتي در مقابل طاغوت زمان خويش و مناظره با آنان كوتاهي نميكرد و در مناظرات و جلسات مختلف حقانيت شيعه و اصول اعتقادي خود را با قاطعيت بر همگان روشن ميساختند.

مناظرات حضرت با هشام بن عبدالملك، طاووس يماني, (از شخصيتهاي برجسته عصر امام سجاد (عليه السلام) ) قتاده فقيه اهل بصره، عبدالله بن نافع و نافع بن ازرق گوشهاي از مباحثات و گفتگوهاي آن بزرگوار با مخالفان و معاندان ميباشد؛ در اين مجال كوتاه به بيان چند نمونه از اين مناظرات ميپردازيم: