يا باقرالعلوم


اي شمع بزم دين، يا باقرالعلوم

وي آيت مبين، يا باقرالعلوم

اي سرور امم، وي پنجمين امام

معصوم هفتمين، يا باقرالعلوم

مرآت طاوها، ريحانه ي نبي

فرزند يا و سين، يا باقرالعلوم

اي مهر دل فروز، در آسمان علم

وي يار مه جبين، يا باقرالعلوم

اي حجت خدا، ما را شفيع شو

در روز واپسين، يا باقرالعلوم

اي آفتاب علم، آئينه ي كمال

چشم و چراغ دين، يا باقرالعلوم

اي نور كردگار، هستي تو يادگار

بر زين العابدين، يا باقرالعلوم

رسواي خاص و عام، كردي هشام را

با نطق آتشين، يا باقرالعوم

اي ماه هاشمي، شد قلب اهل دل

با مهر تو عجين، يا باقرالعلوم

اي كشته ستم، عالم به ماتمت

با غم شده قرين، يا باقرالعلوم

شمع وجود تو، شد قطره قطره آب

از سوز زهركين، يا باقرالعلوم

شد طبع «حافظي» از خرمن ادب

پيوسته خوشه چين، يا باقرالعلوم