دلم پر مي زند


دلم پر مي زند امشب براي حضرت باقر

كه گويم شرحي از وصف و ثناي حضرت باقر

نديده ديده ي گيتي به علم و دانش و تقوا

كسي را برتر و اعلم به جاي حضرت باقر

ز بهر رفع حاجات و نياز خويش گرديده

سلاطين جهان يكسر گداي حضرت باقر

زبان از وصف او لكن، قلم از مدح او عاجز

كه جز حق كس نمي داند بهاي حضرت باقر

نزايد مادر گيتي ز بهر خدمت مردم

به جود و بخشش و لطف و سخاي حضرت باقر

به ذرات جهان يكسر بود او هادي و رهبر

كه جان عالمي گردد فداي حضرت باقر

برو كسب فضيلت كن چو مردان خدا اي دل

ز بحر دانش بي منتهاي حضرت باقر

اگر گردد شفيع ما بنزد خالق يكتا

بهر هر دردي شفا بخشد دعاي حضرت باقر

ز اندوه و غم و محنت بود آسوده و راحت

بزير سايه و تحت لواي حضرت باقر