آمد بدنيا حضرت باقر


مبارك شيعيان آمد بدنيا حضرت باقر

كه از سوي رسول حق سلامش آورد جابر

مرحبا مرحبا، آفرين آفرين

منادي ميزند بين زمين آسمان فرياد

رجب اين ماه عظمي را رسيده مژده ميلاد

كه شادان گشته از ميلاد باقر حضرت سجاد

بر پدر آنچنان بر فرزندي چنين

مرحبا مرحبا، آفرين آفرين

به روز اول ماه رجب از امر يزداني

رسد در مكتب اثني عشر استاد رباني

مدينه از فروغ روي ماهش گشته نوراني

مدينه النبي گشته خلد برين

مرحبا مرحبا، آفرين آفرين

دهد اين مژده را بر فاطمه روح الامين امشب

كه ماهي آسماني آمده روي زمين امشب

خدا بخشد گلي زيبا به زين العابدين امشب

حافظ مكتب و باقر علم دين

مرحبا مرحبا، آفرين آفرين