اي دومين محمد


اي دومين محمد و اي پنچمين امام

از خلق و از خداي تعالي تو را سلام

چشم و چراغ فاطمه، خورشيد هفت نور

روح و روان احمد و فرزند چار امام

آن هفت نور روشني چشم هفت آفتاب

آن چار امام خود پدر اين چهار امام

وصف تو را نگفته خدا جز به افتخار

نام تو را نبرده نبي جز به احترام

هم ساكنان عرش به پايت نهاده رخ

هم طايران سدره به دستت هميشه رام

حكم خدا به همت تو گشته پايدار

دين نبي به دانش تو مانده مستدام

با آنهمه جلال و مقامي كه داشتي

ديدي ستم ز خصم ستمگر علي الدوام

گه ديد چشم پاك تو بيداد از يزيد

گاهي شنيد گوش تو دشنام از هشام

گريند در عزاي تو پيوسته مرد و زن

سوزند از براي تو هر روز خاص و عام

گاهي به دشت كرب و بلا بوده اي اسير

گاهي به كوفه بر تو شد ظلم، گه به شام

خوانند سوي بزم يزيدت، بدان جلال

بردند در خرابه شامت بدان مقام

گر كف زدندن اهل ستم پيش رويتان

گر سنگ ريختند بر سرهايتان زبام

راحت شدي ز جور و جفاي هشام دون

آندم كه گشت عمر تو را از زهر كين تمام

داريم حاجتي كه ز لطف و عنايتي

بر قبر بي چراغ تو گئيم يك سلام

«ميثم» هماره وصف شما خاندان كند

اي مدحتان بر اهل سخن خوشترين كلام

شاعر
غلامرضا سازگار