گل سرخ باغ دين


امشب گل سرخ باغ دين مي آيد

فرزند اميرالمومنين مي ايد

تبريك كه ماه برج حكمت باقر

در خانه زين العابدين مي آيد