جام باقر


ساغر زده ام ز جام باقر

بشكفته لبم به نام باقر

چشم همه روشن از جمالش

آمد به جهان امام باقر