كبوتر دل


اي بوسه گاه جن و ملك، خاك پاي تو
جان تمام عالم خاكي فداي تو
اي اختر سپهر ولايت كه تا ابد
عالم منور است به نور لقاي تو
اي شهريار كشور دانش كه در جهان
نشناخت كس مقام تو را جز خداي تو
اي ريزه خوار سفره علمت جهانيان
خورشيد علم، كرده طلوع از سراي تو
اي باقر العلوم كه هنگام مكرمت
باشد هزار حاتم طايي گداي تو
پنجم ولي و حجت خلاق عالمي
لوح دل است مهر به مهر و ولاي تو
در عرصه وجود نهي قبل از آنكه پاي
داده سلام احمد مرسل براي تو
هر كس تو را شناخت دل از ديگري بريد
بيگانه گشت با همه كس آشناي تو
چندين هزار عالم و دانشور فقيه
آمد برون زمكتب و دانشسراي تو
اي خفته همچو گنج، به ويرانه بقيع
پر مي زند كبوتر دل، در هواي تو
فولادي است پير غلام شكسته دل
چشم اميد بسته به لطف و عطاي تو