اختر تابنده دانش


اي به تو از خالق داور سلام

از لب جانبخش پيمبر سلام


اي پدر عالم هستي همه

نخل علي يوسف فاطمه


شمس و قمر را به نسب اختري

نسل امام از پدر و مادري


اختر تابنده دانش تويي

بلكه شكافنده دانش توئي


عالم علم احد قادري

باقري و باقري و باقري


دانشي كل نقطه اي از مكتبت

علم لِدُني سخني بر لبت


مدح تو از قول خدا در نبي است

خلق تو آيينه خلق نبي است


مام تو ريحانه بخل بتول

جابرت اورده سلام از رسول


اختر تابنده ماه رجب

مهر فروزنده ما رجب


شهر رجب را تو مهين كوكبي

ماه فروزان نخستين شبي


علم نهاني ز گلستان تو

پير خرد طفل دبستان تو


هر نفست باغ گلي از كمال

هر سخنت پاسخ صدها سوال


مهر رخت اي به علي نور عين

بوسه گه يوسف زهرا حسين


نام تو را گفت عدو ناسزا

از چه تو گفتيش ز رافت دعا


با همه فضل و شرف و علم تو

دشمن تو شد خجل از حلم تو


اي به فدايت پدر و مادرم

مدح تو در اوج دهان گوهرم


(ميثم) و عبد مطيع توام

عاشق ديدار بقيع توام