اختر پنجم


اختر پنجم ز برج آسمان چارمينم

من امام ابن امام ابن امام متقينم

روح عشق و جان دين و زاده حبل المتينم

وارث جانانه و هم نام ختم المرسلينم

باقر العلم نبيم نور چشمان عليم

حجت حقم وليم من صفيم من سخيم

باز كردم بار ديگر مي كشان مي خانه ها را

باده كردم مهر كردم ساقيان پيمانه ها را

شرح دادم تاب دادم لوحه افسانه ها را

نور دادم شور دادم گوشه ويرانه ها را

از علوم بي زوالم ازقدوم بي مثالم

از جلال و از جمالم از خصال و از كمالم

چلچلراغ عرش شد روشن زنور ماه رويم

نه رواق نه فلك را كردم عطر آگين زبويم

چرخش چرخ مدور چرخد از يك تار مويم

خيل حور العين و غلمان محو رخسار نكويم

اسم من در آسمانهاست كوي من در عرش اعلاست

شائق من حق تعالاست مادرم ام ابيهاست

هر كه امشب هر چه خواهد من به او اعطا نمايم

هر كه سودا هر چه دارد من به او سودا نمايم

هر كه مشكل هر چه دارد مشكلش را وا نمايم

هر ويزاي بقيع خواهد زمن امضا نمايم

باقرم مشكل گشايم من تجلي خدايم

عالمي را رهنمايم پور شاه كربلايم

شاعر
خليل كاظمي