شاهد كربلا


شيعه كند مرا صدا كه حجت خدا منم

آنكه شده به كودكي شاهد كربلا منم

ز بعد مرتضي علي پس از حسين و مجتبي

از پس زين العابدين وليّ كربلا منم

وارث علم و دين همه كنز خفيّ فاطمه

شاهد كوي علقمه وصيّ مصطفي منم

آنكه ز بين خاك و خون باغم و غربتي فزون

سر بريده ديده است به روي نيزه ها منم

همدم شير خواره ام محرم گاهواره ام

همسفر رقيه ام محرم بچه ها منم

همره كاروانيان اسير دست دشمنان

بزير تازيانه ها به شام و نينوا منم

آنكه به روضه باني است عاشق روضه خواني است

چه در بقيع چه كربلا چه بين خانه ها منم

قسم به اين حقيقتم بخاطر مصيبتم

آنكه بود به دست او برات كربلا منم