پنجمين گوهر پاك نبوي


پنجمين گوهر پاك نبوي

باقر العلم علوم نبوي

بود در كرببلا همره باب

دلش آنروز زكين گشت كباب

بود قوتش چو پدر اشگ فزون

زهر هم داد بر او قاتل دون

گاهي از داغ شهيدان مي سوخت

گاهي از زهر لعينان مي سوخت

گفت اي نور دو چشمان ترم

بنشين تو به برم اي پسرم

تا به دامان تو سر بگذارم

با تو من چند وصيت دارم

بدنم را به سر جامه گذار

در بر خاك تنم خويش سپار

از برايم تو عزاداري كن

اشك در خانه حق جاري كن

شاعر
خليل كاظمي