سلام ما به بقيع


سلام ما به بقيع و بقاع ويرانش

برآن حريم كه باشد ملك نگهبانش

سلام ما به بقيع آن تجسم غربت

گواه بر سخنم تربت امامانش

بقيع كعبه قدس چهار معصوم است

چهار نور خدا مي دمد زدامانش

يكي است حضرت باقر آز آن چهار امام

كه داغ او زده آتش به قلب يارانش

شهيد شد ز جفاي هشام آن مولا

ز زهر تعبيه در زين كه اب شد جانش

غريب اوست كه در موسم زيارت حج

مدينه و آنهمه زائر كه هست مهمانش

شب شهادت او يك نفر نمي ماند

كه اشك غم بفشاند به قبر ويرانش

دري كه سجده گه قدسيان بود خاكش

به زائرش ندهد اذن بوسه دربانش

شاعر
سيد رضا مؤيد