گنجينه هاي فكري


شرايط و عوامل ويژه اي كه در شكل گيري شخصيت هريك از امامان معصوم عليهم السلام ، به فراخور دين الهي و چارچوب فكري و عملي آنان وجود داشته، موجب شد كه يكايك امامان بزرگ وار، از بالاترين درجات و مراحل شخصيت اسلامي، برخوردار باشند. امام پنجم عليه السلام ، از نظر ژرف نگري در مسايل فكري و عظمت موقعيت علمي، چه در عقايد و فقه و تفسير و حديث و چه در ديگر زمينه هاي معرفت، نسبت به هم دوره هاي خود، در مرتبه اي قرار داشت كه مايه شگفتي گذشتگان و آيندگان است. گفته اند، شخصي از «عبداللّه بن عمر خطاب» ـ دانشمند عصر امام باقر عليه السلام ـ پرسشي كرد. و «عبداللّه »، از پاسخ، درماند و آن شخص را نزد امام باقر عليه السلام راهنمايي كردو به او گفت: «مرا از پاسخ او آگاه ساز» آن مرد، پرسش خود را از امام پرسيد و پاسخ را به عبداللّه گفت. عبداللّه ، خطاب به آن مرد گفت: «آنان از خانواده اي انديشمند و دانا هستند».