گستردگي مكتب امام باقر (ع)


با مراجعه دقيق به آن چه كه از كتاب هاي سيره، از آن امام حفظ كرده اند، به قلّه هاي بلندي در تمدن اسلامي برمي خوريم كه همه آن ها، از سرچشمه زلال معارف اهل بيت عليهم السلام سيراب گشته اند. چهره هاي برجسته دين و باقي مانده صحابه رسول اكرم صلي الله عليه و آله و بزرگان و پيشوايان فقهي مسلمانان، از امام باقر عليه السلام روايت نقل كرده اند. كساني كه به فراگيري معارف، از آن حضرت و نشر آن اقدام كرده اند، دو گروه بودند؛ گروه اول، شاگردان صحابي حضرت بودندكه از افتخار هم زيستي و همراهي با امام را بهره مند شده و انديشه ها و احاديث امام را مانند يك شاگرد، فراگرفته و به آن پايبند بودندو گروه دوم، ديگر روايتْ گران، انديشمندان، محدثان و تفسيرگراني بودند كه معارف اسلامي را در زمينه هاي گوناگون، از آن حضرت دريافت مي نمودند. محفل درس آن امام، اختصاص به گروهي ويژه نداشته و به اندازه اي گسترده بود، كه اقشار مختلف مردم، از انديشه ناب اسلامي امام باقر عليه السلام ، بهره اي فراوان داشتند.