عبارت قسمت
بازگشت به فهرست
تعداد كل:9

رديف عنوان
  1   پيامد ستيزه با مردم  
  2   داشتن طمع  
  3   راه خود پسندي  
  4   زياده خواهي  
  5   شوخي در جمع  
  6   عواقب رياست طلبي  
  7   منفور ترين بنده  
  8   نشانه برادر خوب  
  9   نگه داشتن زبان