عبارت قسمت
بازگشت به فهرست
تعداد كل:5

رديف عنوان
  1   آفريدن عقل  
  2   بازخواست بندگان  
  3   بازخواست خدا  
  4   زياد شدن عقل  
  5   نبودن عقل