عبارت قسمت
بازگشت به فهرست
تعداد كل:17

رديف عنوان
  1   آموختن دانش  
  2   آموختن دين  
  3   استفاده از علم  
  4   انديشمند دين  
  5   بهترين دانش  
  6   ثواب آموزش دادن  
  7   جست وجوي دانش  
  8   درود جانوران  
  9   زن قاضي نمي شود  
  10   علم صحيح  
  11   عمل به آنچه مي دانيم  
  12   كم شدن خرد  
  13   گفت و گوي علمي  
  14   لباس عالم  
  15   مـذاكره علمي  
  16   نداشتن دانش  
  17   نفرين ملائكه