عبارت قسمت
بازگشت به فهرست
تعداد كل:21

رديف عنوان
  1   از بين بردن اندوه  
  2   استحكام مژه گاه  
  3   افزايش نسل  
  4   بوييدن سيب  
  5   جلوگيري از سر درد  
  6   خوردن گوشت  
  7   خوردن گوشت خام  
  8   خوردن نمك  
  9   درمان چشم درد  
  10   درمان هفتاد درد  
  11   دوام سودمندي عدس  
  12   سفيدي چهره  
  13   طريقه مسواك زدن  
  14   غذا دادن  
  15   گرفتن بواسير  
  16   گرفتن نيروي پاها  
  17   گوارش غذا  
  18   مزيت استفراغ كردن  
  19   مسواك زدن در سحرگاه  
  20   ميوه هاي بهشتي  
  21   هضم ترنج