عبارت قسمت
بازگشت به فهرست
تعداد كل:8

رديف عنوان
  1   ترجيح دادن خواست خدا  
  2   تسليم در برابر خدا  
  3   توصيف عظمت خدا  
  4   توكل بر خداوند  
  5   دوري از رحمت خدا  
  6   سزاوارترين خلق خدا  
  7   طلب آمرزش  
  8   نافرماني