1   مناقب حضرت باقر (ع)  
  2   گنجينه هاي فكري  
  3   تجسم اخلاق  
  4   تسخير دانش  
  5   گستردگي مكتب امام باقر (ع)  
  6   مناظرات امام باقر (ع)  
  7   پايه گذار نهضت بزرگ علمي  
  8   امام باقر (ع) از نظر دانشمندان  
  9   شاگردان مكتب امام باقر (ع)  
  10   امام باقر (ع) در شام  
  11   زنان و فرزندان  
  12   شهادت امام باقر ( ع )  
  13   خلفاي معاصر حضرت