مشخصات کتاب
    :نام کتاب   راويان مشترك فريقين از امام محمد باقر  
    :نويسنده   مركز مطالعات و تحقيقات اسلامي دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم  
    :ناشر   مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي  
    :تاريخ چاپ   1373ش1415/ ق  
    :تعداد صفحه   56  
    :زبان اصلي   فارسي