مشخصات کتاب
    :نام کتاب   ويژه نامه مجله باقر العلوم  
    :نويسنده   گروه نويسندگان  
    :تاريخ چاپ   1985م  
    :تعداد صفحه   80  
    :زبان اصلي   اردو