آفتابِ فضل


آفتاب عزّت از عرش جلال آمد پديد

روز عيد شادماني را هلال آمد پديد


آفتابِ فضل، تابان گشت از كوه شكوه

ظلمت شب هاي هجران را وصال آمد پديد


روز، روزِ شادي و وقت نشاط آمد از آنك *

بهترين روزهاي ماه و سال آمد پديد


اختري گرديد از برج ولايت جلوه گر

كز جمالش آيتي فرخنده فال آمد پديد


آسمان علم را تابنده ماه آمد عيان

گلستان شرع را خرم نهال آمد پديد


در سپهر عزّ و شوكت آفتاب آمد فراز

بر هماي دين و دانش پر و بال آمد پديد


دشمنان را مايه درد و الم شد آشكار

دوستان را دافع رنج و ملال آمد پديد


اي مسلمان ديده ات روشن كه از لطف خدا

هادي الامّه شه احمد خصال آمد پديد


عشق و دل را موجبات اتّحاد آمد عيان

جان و تن را موجبات اتّصال آمد پديد


ركن دين بحر سخا غيث كرم، غوث امم

نور حق شمس الضحي، فضل الكمال آمد پديد


عالمي فضل و تعالي، قلزمي علم و كمال

بر سرير جاه و اورنگ جلال آمد پديد


شوكت و جاه و سعادت را محيط آمد عيان

حكمت و علم و فضيلت را جمال آمد پديد


جلوه ديگر به خود بگرفت عالم بهر آنك

بر رخ زيباي خلقت خط و خال آمد پديد


هر چه خواهي از خدا «طايي» بخواه امروز چون

بهر حاجت خواستن نيكو محال آمد پديد

شاعر
طايي شميراني