عبارت قسمت
تعداد كل:19

رديف عنوان
  1   مرد شامي  
  2   در ذكر معجزه آن حضرت به نقل از ابي بصير  
  3   در حاضر شدن مرده به معجزه آن حضرت  
  4   در دلائل آن حضرت است در جابر بن يزيد  
  5   در معجزه آن حضرت است در بدره هاي زر  
  6   در آنكه ديوار، حاجب آن حضرت نبود از ديدن  
  7   در بيرون آوردن آن حضرت طعام و چيزهاي ديگر از خشتي  
  8   بيرون آوردن سيب از ميان سنگ توسط آن حضرت  
  9   در آنچه مشاهده كرد عمر بن حنظله از دلائل آن حضرت  
  10   در فرود آمدن انگور و جامه براي آن حضرت است از آسمان  
  11   در بينا كردن آن حضرت ابوبصير را و برگردانيدنش به حال اول  
  12   در ظاهر كردن آن حضرت است آبي در بيابان براي قبرّه (مرغ چكاوك )  
  13   در اخبار آن حضرت است از غيب  
  14   خبر از حكومت بني عباس  
  15   شفاي نابينا  
  16   سيري در ملكوت  
  17   در انديشه ياران  
  18   جنيان در حضور امام باقر عليه السلام  
  19   كرامات امام باقر (ع)