عبارت قسمت
تعداد كل:7

رديف عنوان  
  1   واله و شيدا  
  2   پسر آل عبا  
  3   دوش ديدم قمري زهره جبين  
  4   بهار آمد چون هوا چون زلف يارم باز مشکين شد  
  5   اي ز سرو قد رعنا بر صنوبر طعنه زن  
  6   به سر مي پرورانم من هواي حضرت باقر  
  7   اي آينه جمال احمد