مرکز پاسخگويي: دفتر تبليغات اسلامي
گروه: امامت و تشيع
موضوع اصلي: امامت و تشيع
موضوع فرعي: در رابطه با گوشت کبوتر
از امام باقر نقل است گوشت كبوتر, پربركت است . آن را به آدم مبتلا به يرقان بخورانيد. آياكبوتر شامل انواع كبوترها اعم از خانگي يا وحشي (خاكستري ) و قمري و ياكريم مي شود؟


پاسخ:
علي بن مهزيار مي گويد: براي امام جواد7گوشت قطا ـ پرنده اي به اندازهء كبوتر كه در فارسي , به آن سنگ خوار گويند ـ آوردند. حضرت فرمود: گوشت اين پرنده پر بركت است . آن را بريان كرده و به انساني كه يرقان (زردي ) دارد, بخورانيد تا سالم شود.(1)

بنابراين , حديث از امام باقر7نيست , بلكه از امام جواد7است ; ثانياً در مورد گوشت قطا است , نه كبوتر.

شبيه فاخته و قُمري و از نظر ديد, بسيار تيزبين است و از ارتفاع بسيار, وجود آب را تشخيص مي دهد وشناخت آب و راه مهارت دارد. پيش از طلوع آفتاب , به اندازهء مسافت ده روز, در پي آب خارج مي شود و بي آن كه مسير را در رفت و برگشت گم كند, به لانه اش بر مي گردد. صداي او كاروان ها را به وجود آب در يك محلّ آگاه مي كند و در آشنايي به راه و راهنمايي به آن مثل زده مي شود.

حديث فقط گوشت را براي بهبودي مرض يرقان مفيد مي داند و معلوم نيست شامل بقيهء پرندگاني كه شبيه آن هستند, مانند كبوترها و قُمري و يا ياكريم بشود, مگر اين كه از نظر خاصيت همانند قطا باشد.

***
پاورقي:
(پـاورقي 1.بحارالانوار, ج 63 ص 74