مرکز پاسخگويي: موسسه در راه حق
گروه: امامت و تشيع
موضوع اصلي: امام باقر (ع)
موضوع فرعي: علت عدم قيام در زمان امام
چرا غير از امام حسين ( عليه السلام ) ساير ائمه ( عليهم السلام ) اقدام به قيام در برابر حكومتهاي جور نكردند ؟

پاسخ:
ائمه ( عليهم السلام ) در آن زمان ، از ياراني كه ايثارگرانه در ركاب آن بزرگواران فداكاري نمايند ، برخوردار نبودند تا توانايي قيام و استيفاي حكومت را از دست خلفاي غاصب داشته باشند .