مرکز پاسخگويي: جامعة الزهراء
گروه: امامت و تشيع
موضوع اصلي: امامت و تشيع
موضوع فرعي: سن امام در زمان عاشورا
در واقعه عاشورا امام باقر (ع) چند سال داشتند؟
پاسخ:
امام باقر(ع) در واقعة عاشورا، چهار ساله بودند.