عبارت قسمت
بازگشت به فهرست
تعداد كل:10

رديف عنوان
  1   اثر معنوي اطعام دادن  
  2   افزايش عزت مسلمان  
  3   افزايش فقر  
  4   بهترين شرافت  
  5   پناه به يتيم  
  6   حقيقت كار گدا  
  7   صدقه پنهاني  
  8   غذا دادن به مردم  
  9   گدايي بدون نياز  
  10   مسابقه اسب دواني