عبارت قسمت
بازگشت به فهرست
تعداد كل:13

رديف عنوان
  1   احترام به همسر  
  2   بوي خوش زن  
  3   توافق براي مهريه  
  4   ثواب صله رحم  
  5   خشنودي شوهرش  
  6   خوشبختي مرد  
  7   سرايت شير مادر  
  8   سلام كردن مرد به اهل خانه  
  9   طلاق دادن زن  
  10   عاق والدين شدن  
  11   غيرت زنان  
  12   فرزند نيكوكار  
  13   نشستن در خانه برادر