عبارت قسمت
تعداد كل:10

رديف عنوان
  1   مناظرات امام, جرعه اي از زلال علم اهل بيت (ع)  
  2   مناظره با هشام بن عبدالملك  
  3   مناظره با قتاده، فقيه اهل بصره  
  4   مناظره اي ديگر  
  5   امام باقر (ع) در شام  
  6   مسابقه تير اندازي  
  7   مناظره با اسقف مسحيان  
  8   مناظره ي امام باقر (ع) با فرقه هاي مذهبي  
  9   مناظره امام باقر (ع)با يكي از خوارج  
  10   مناظره امام باقر (ع) با هشام