عبارت قسمت
بازگشت به فهرست
تعداد كل:5

رديف عنوان
  1   مقدمه  
  2   اهميت انفاق  
  3   اسوه انفاق كنندگان  
  4   موارد انفاق  
  5   اعتدال در انفاق