عبارت قسمت
بازگشت به فهرست
تعداد كل:14

رديف عنوان
  1   مقدمه  
  2   كار و تلاش در اوج زهد و تقوا  
  3   حضور سازنده و مؤثر در جامعه  
  4   مرجعيت و پاسخگويي به پرسشهاي مردم  
  5   رسيدگي به محرومان  
  6   سخاوت و مروت نسبت به دوستان  
  7   شكيبايي و بردباري در روابط اجتماعي  
  8   صميميت و محبت با دوستان  
  9   محبت و عاطفه نسبت به خانواده  
  10   احترام به حقوق اجتماعي مؤمنان  
  11   اهتمام به حقوق مالي مردم  
  12   رعايت حقوق و نيازهاي روحي همسران  
  13   عدم تحميل ايده هاي خويش بر همسران  
  14   رعايت جمال و زيبايي شرافتمندانه