عبارت قسمت
بازگشت به فهرست
تعداد كل:11

رديف عنوان
  1   سخني با خوانندگان  
  2   بيل زدن براي دنيا  
  3   راضي به رضاي او  
  4   تا آخر راه  
  5   از كدام نوع  
  6   او كيست؟  
  7   ملعون كيست؟  
  8   خيانت نكن  
  9   ترس و اميد  
  10   كدام برادر؟  
  11   استخدام نشو